Ubytovací řád

 1. Ubytovaný má právo:

  • užívat vyhrazený pokoj, který je vybaven typovým nábytkem
  • užívat společné prostory (kuchyňka s televizní místností, sušárna s očistou oděvů, umývárna, WC, přístupovou cestu- hlavní schodiště budovy a chodbu ve 3. patře)

  Ubytovaný má dále nárok na:

  • pravidelnou dodávku el. energie, provozovatel nenese odpovědnost za poruchy v dodávce elektrického proudu, vzniklé mimo budovu na vytápění místnosti v topné sezoně nebo mimo ni za podmínek stanovených obecnými předpisy
  • na obvyklý každodenní úklid pokoje
  • na výměnu ložního prádla při každé změně uživatele lůžka a mimo ni jedenkrát za 14 dnů
 2. Ubytovaný je povinen:

  • potvrdit provozovateli převzetí pronajatého lůžka a inventáře, který se nachází v pokoji. Za převzatý inventář ubytovaný po dobu nájmu odpovídá
  • užívat pronajaté prostory řádně v souladu se smlouvou o přechodném ubytování a s ubytovacím řádem
  • při používání elektrospotřebičů dbát protipožárních předpisů a tyto plně dodržovat
  • vrátit se do ubytovny do 23,00 hod. V době po 23 hod. nebude do objektu vpuštěn bez předchozí dohody
  • v době od 23,00 hod do 5,00 hod dodržovat noční klid
  • nahradit veškeré škody vzniklé jeho zaviněním na zařízení ubytovny
 3. Je zakázáno:

  • na pokojích používat vlastní elektrické vařiče a přímotopné el. spotřebiče
  • v pokoji a ve společných prostorách provádět jakékoli změny nebo úpravy bez souhlasu provozovatele. Ubytovaný zejména nesmí vybavovat pokoj vlastním nábytkem nebo jiným zařízením, případně z něj inventář odstraňovat
  • na pokojích kouřit a používat otevřený oheň
  • přijímat návštěvy v prostorách ubytovny s výjimkou prostoru vrátnice
  • chovat v prostorách ubytovny domácí zvířata
  • odkládat své věci nebo věci z vybavení pokojů na chodbách nebo jiných prostorách ubytovny
  • vnášet a požívat alkoholické nápoje v prostorách ubytovny

Provozní řád ubytovny - schválení Hyg. stanicí

Každé porušení Ubytovacího řádu může být důvodem k ukončení ubytovací smlouvy.

FEMAT Radotín s.r.o.
Ubytovna

V areálu Technometra
Vrážská 1562/24
Praha 5 - Radotín

mobil:+420 773 688 274
e-mail:ubytovna@femat.cz